Hypertoni (högt blodtryck) – orsaker, symtom och behandling

Hypertoni är det sjukdomstillstånd som drabbar en patient med ett kroniskt högt blodtryck.

Doctor holding dial while measuring woman's pressure. Woman in a white uniform.

Vad är hypertoni? 

Hypertoni är den medicinska termen för högt blodtryck, det vill säga ett onormalt högt tryck i blodkärlen. Blodtrycket mäts i två värden, systoliskt (övertryck) och diastoliskt (undertryck) och anges i enheten millimeter kvicksilver (mmHg). Hypertoni är en sjukdom vars diagnos ställs när en patient under upprepade tillfällen uppmätt höga blodtrycksvärden. Diagnosen kan i enstaka fall fastställas redan efter en mätning om blodtrycket är mycket högt. Genom att förändra sin livsstil med mer motion, minskad stress, minskat alkoholintag och förändrad kost går det att sänka ett högt blodtryck.

Varför mäter man i millimeter kvicksilver?

Att mäta i millimeter kvicksilver kommer ursprungligen från att man mätte blodtrycket med kvicksilvermanometrar. Idag används inte längre kvicksilver vid mätning av blodtryck då det är ett väldigt farligt miljögift.  Däremot har man hållit fast vid samma enhet vid mätningar, trots att de idag utförs med elektroniska blodtrycksmätare som inte använder något kvicksilver.

Vad är högt blodtryck? 

Ett normalt blodtryck anses ligga runt 120/80 mmHg, där 120 är det systoliska trycket och 80 är det diastoliska trycket. Hypertoni definieras vanligtvis som ett övertryck på 140 mmHg och högre eller ett undertryck på 90 mmHg och däröver vid flera mätningar på mottagning. Vid mätning i hemmet går gränsen för högt blodtryck vid 135/85 mmHg. Blodtrycket varierar under dygnets timmar och att uppmäta ett högt blodtryck någon enstaka gång betyder inte att man har diagnosen högt blodtryck (hypertoni). 

Varför får man högt blodtryck? 

Att ha ett förhöjt blodtryck är vanligt och i Sverige drabbar det cirka 25 % av den vuxna befolkningen. Risken att utveckla hypertoni påverkas av en mängd faktorer såsom ärftlighet, övervikt, stress, ohälsosam kost, brist på fysisk aktivitet, rökning och andra sjukdomar. Sömnapnésyndrom (andningsuppehåll under natten) anses vara en vanlig och behandlingsbar orsak till högt blodtryck. Ofta hittar man dock inte någon klar orsak till att en person har hypertoni utan det kan bero på flera olika saker.

Ett högt blodtryck går ofta att förebygga genom att leva hälsosamt med motion, minskad stress och bra kost.

Primär hypertoni – vad är det? 

Primär hypertoni (tidigare också kallat essentiell hypertoni) är den vanligaste formen av högt blodtryck. Termerna används inom vården för att beskriva ett kroniskt förhöjt blodtryck som inte är orsakat av en  specifik bakomliggande sjukdom.

Varför är högt blodtryck farligt?

Hypertoni är en riskfaktor för flera allvarliga hälsoproblem och är en av de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt eller stroke. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat arbeta för att orka pumpa runt blod i hela kroppen. Eftersom högt blodtryck oftast inte ger några symptom, och på så sätt är en tyst sjukdom, brukar man kalla högt blodtryck för “The Silent Killer”.  Tidig diagnos och behandling är viktigt för att minska risken för följdsjukdomar. 

En miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det.

Gör testet för att se om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck.

Symtom på högt blodtryck

Trots att högt blodtryck för det mesta inte ger några symptom så finns ändå en del symtom som kan uppträda. Dessa symtom varierar från person till person och är ganska ospecifika. Viktigt att veta är att dessa symtom kan orsakas av många andra hälsotillstånd också.  Har man dessa symptom är det därför bra att kolla sitt blodtryck för att utesluta hypertoni. 

Exempel på symtom som orsakas av högt blodtryck är:

  • Huvudvärk, speciellt på morgonen
  • Trötthet eller utmattning
  • Andfåddhet
  • Yrsel
  • Synförändringar 
  • Bröstsmärta 

Hypertoni kräver behandling

Hypertoni är en sjukdom som kräver livslång behandling. Med rätt behandling kan man få blodtrycket under kontroll och leva ett hälsosamt liv med mindre risk för framtida komplikationer. Om hypertoni däremot inte behandlas, är det stor risk att det på sikt leder till hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke, demens och andra sjukdomar som orsakar förtida död.

Högt blodtryck behandlas primärt genom livsstilsförändringar såsom träning, bra kost och begränsad alkoholkonsumtion, men ibland behövs blodtryckssänkande mediciner för att nå en bra blodtrycksnivå. Det är viktigt att övervaka sitt blodtryck regelbundet och följa medicinska råd för att hantera det på rätt sätt.

Viktigt att mäta blodtrycket ofta

Att någon gång uppmäta ett högt blodtrycksvärde är inte farligt, men det kan vara en indikation på att du  bör hålla koll på ditt blodtryck genom regelbundna blodtrycksmätningar. Du kan mäta ditt blodtryck på flera sätt: med en egen blodtrycksmätare i hemmet, hos din vårdcentral eller på en av våra mätstationer runt om i landet.


Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här.

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om r.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger