Integritetspolicy

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Accumbo AB, org. nr
559114-5053, Bredbandet 1, 392 30 Kalmar, e-mail: info@accumbo.se, (”Accumbo”,
”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi

Vi samlar in och behandlar ditt namn, bostadsadress, telefonnummer,
e-postadress, kön och personnummer.

Under din vård behandlar vi även patientjournalrelaterad hälsoinformation.
Detta inkluderar mätvärden såsom blodtryck, puls, provresultat, nuvarande
hälsostatus, sjukdomshistorik, läkemedel och levnadsvanor.

Utöver ovan beskrivna personuppgifter samlar vi även anonym
användningsinformation, som används bl.a. för att följa beteenden, förbättra
tjänsten och felsöka när problem uppstår. Denna data kan inte kopplas direkt
till dig.

Varför behöver vi dina uppgifter

Vi behöver behandla dina person- och journaluppgifter för att ge dig bästa
möjliga vård. Om din vård kräver så kan vi behöva delge dina uppgifter till
medicinsk tredje part, bl.a. för provtagningar och hantering av recept.

Dina personuppgifter som vi behandlar för att ge dig vård anses vara känslig
information och behandlas för att uppfylla våra skyldigheter i Patientdatalagen
samt på basis av att det är nödvändigt för tillhandahållandet av hälso- och
sjukvård.

Vi värderar alltid din integritet och samlar inte in mer information än vi
behöver.

Hur behandlar vi dina uppgifter

Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige. Vår personal omfattas av
tystnadsplikt och regler mot dataintrång. Våra servrar ligger inom EU:s
gränser.

Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare utan ditt godkännande, med
undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande
begäran av myndighet samt till medicinsk tredje part såsom laboratorier.

Hur länge behåller vi dina uppgifter

Enligt Patientdatalagen måste vi behålla dina journaluppgifter i 10 år efter
senaste journaländring. Uppgifter som ej regleras av Patientdatalagen behåller
vi som längst 28 dagar från att du begärt att vi ska ta bort dem.

Vilka är dina rättigheter

Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få
dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka
uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att få ut dessa uppgifter.

Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att
kontakta oss på support@accumbo.se. Du är även välkommen att kontakta vårt
dataskyddsombud Anders Bjerkén via dpo@accumbo.se.

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar
dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten med ditt
ärende på imy@imy.se.