Vetenskapliga publikationer

Våra vetenskapliga publikationer

1. Världens största studie på digital hypertonivård

Blodtrycksdoktorns studie visar att digital behandling av högt blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer ger goda behandlingsresultat över lång tid

2,3 miljoner svenskar har högt blodtryck, vilket gör det till den vanligaste sjukdomen i Sverige. Fyra av fem saknar dock diagnos eller når inte sina behandlingsmål. Högt blodtryck är därför den vanligaste orsaken till funktionshinder och förtida död. Två personer dör varje timme av ett behandlingsbart högt blodtryck i Sverige och samhällskostnaden är 85 miljarder per år.

Blodtrycksdoktorn och Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi har tillsammans publicerat världens största real-world studie på digifysisk blodtrycksvård. Över 7500 svenska patienter har följts i upp till 540 dagar.

I studien observerades att 60% fler patienter nådde sitt målblodtryck efter att de bytt från traditionell vård i fysisk miljö till en digifysisk behandling. Signifikanta förbättringar kunde även observeras för andra riskfaktorer såsom BMI och rökning.

Resultat är viktiga då de visar på potentialen i införandet av nya digifysiska behandlingsmodeller för människor med kardiovaskulära riskfaktorer och kroniska sjukdomar.

Studien har publicerats i tidskriften Blood pressure monitoring.

Här kan du ta del av studien i tidskriften.

Blodtrycksdoktorns studie

2. A pilot study of hypertension management using a telemedicine treatment approach

Vår Proof of Concept studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Blood Pressure Monitoring 2020, 25:18–21.

Sammanfattning av studien:

I studien undersöktes 172 svenska patienter med hypertoni som redan var behandlade sedan drygt 2 år för sin blodtryckssjukdom. Patienterna behandlades med hemblodtrycksmätning och Accumbos medicintekniska system som möjliggjorde kontinuerlig kommunikation mellan läkare och patient via en smarttelefonapplikation. Hos patienter med förhöjd blodtrycksnivå förbättrades blodtrycket signifikant och för låga blodtrycksnivåer undveks hos patienter med besvärande yrsel. Patienterna var mycket nöjda med behandlingen och upplevde inga tekniska problem med systemet. Studien var godkänd av regionala etikgranskningsnämnden vid Linköpings Universitet. Abstract finns här https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31658109

Artikel i Blood Pressure Monitor

3. Using mobile health technology (mHealth) to increase knowledge about hypertensive patients requests and health behaviors. Publicerad september 2019 i den vetenskapliga tidskriften Hypertension vol 74, issue Suppl 1.

Presentationen belönad med posterpris vid American Heart Hypertension congress Hypertension 2019 Scientific Sessions, New Orleans 2019.

Abstract P2058: Using Mobile Health Technology to Increase Knowledge About Hypertensive Patients Requests and Health Behaviors

Sammanfattning av studien:

Syftet med den här studien var att använda Acumbos system för att undersöka patienternas uppfattning om hur hypertoni påverkade deras liv.

Målgruppen var patienter hos Blodtrycksdoktorn med primär hypertoni utan diabetes eller större kardiovaskulära komplikationer som bodde i Stockholm, Sverige (män / kvinnor 132/153, medelålder 58 år). Ett frågeformulär fylldes elektroniskt. Slutsatsen av studien var att få patienter (endast 37%) som behandlats inom den traditionella vården hade fått individuella livsstilsråd. En majoritet av patienterna hade en önskan om viktminskning och ökad fysisk aktivitet. De flesta patienter var medvetna om komplikationerna av hypertoni och användningen av alternativa terapier som kosttillskott och hälso- och livsstilsappar var mycket vanliga.

Poster New Orleans

PDFslides New Orleans

4. A prospective trial of hypertension management using a telemedicine treatment approach. Presentation på den vetenskapliga kongressen Patient Centered Meeting on Diabetes, Dyslipidemia and Hypertension, Okt, 2019 – 03 Nov, 2019, Wien 2019.

Presentation Vienna hypertension congress 3 nov 2019 (1)

5. BLOOD PRESSURE DOCTOR – A NEW EVIDENCE-BASED EFFECTIVE DIGITAL CARE SYSTEM FOR HYPERTENSION TREATMENT USING TELEMEDICINE AND MOBILE HEALTH TECHNOLOGY

Presentation ATTD, Advanced Technologies and Treatments for Diabetes, Madrid Spain 19-22 Feb 2020. 437 / Abstract ID 481
Diabetes Technology & Therapeutics.Feb 2020.A-1-A-250.http://doi.org/10.1089/dia.2020.2525.abstracts

Poster ATTD congress Madrid 2019 Blood pressure doctor