Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Vad är högt blodtryck?

Blod transporteras från hjärtat till alla delar av kroppen i våra blodkärl. Varje gång hjärtat slår, pumpar det ut blod i kärlen. Hypertoni, även känt som högt eller förhöjt blodtryck, är ett tillstånd där det ständigt är ett ökat tryck i blodkärlen. Ju högre tryck i blodkärlen, desto hårdare måste hjärtat arbeta för att pumpa runt blodet i kroppen. Det är den största riskfaktorn för kardiovaskulära sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar). Dessa sjukdomar är de enskilt viktigaste orsakerna till för tidig död. Genom relativt små sänkningar av blodtrycket kan man dock minska risken rejält. Om ett högt blodtryck däremot inte behandlas, är det stor risk att det på sikt leder till hjärtinfarkt, hjärtförstoring, hjärtsvikt och andra sjukdomar som demens. Hypertoni är ett kroniskt tillstånd som oftast kräver livslång behandling.

Ny effektiv blodtrycksbehandling i mobilen

Registrerad vårdgivare, frikort gäller och blodtrycksmätare ingår.

4,8 av 5

Över 100 000 nedladdningar

Vilket blodtryck ska man ha?

Diagnosen högt blodtryck sätts, enligt svenska och europeiska riktlinjer, om blodtrycket vid flera mätningar är 140/90 mmHg eller mer. Tas blodtrycket med hemblodtrycksmätning är gränsen 135/85 eller mer. 

Ju högre blodtryck, desto högre är risken att blodtrycket ska orsaka andra sjukdomar. Det bästa är om det ligger runt 120/70 mmHg. Då är risken för hjärt-kärlsjukdomar som lägst.

Ett alltför lågt blodtryck (hypotension) är heller inte bra. Då ligger blodtrycket ofta under 90/60 mmHg. Det kan göra att man blir yr eller svimmar.

Är högt blodtryck en hjärtsjukdom?

Nej, inte egentligen, men ett långvarigt förhöjt blodtryck orsakar skador på blodkärl och hjärta och ökar risken för hjärtinfarkt, rytmrubbningar och hjärtsvikt.

Är högt blodtryck en sjukdom?

Ja, det är en sjukdom. Det är inte normalt att ha ett förhöjt blodtryck (hypertoni). Ett ytterst lätt förhöjt blodtryck brukar dock inte ses som en sjukdom utan mer som en riskfaktor. De som lever så som människan gjorde när vi levde som jägare-samlare har inte högt blodtryck och får inte högre blodtryck vid högre ålder. Vår västerländska livsstil med ohälsosam mat, inaktivitet och stress påverkar blodtrycket. Blodtrycket stiger även ju äldre vi blir. Så kallad sekundär hypertoni är en mer ovanlig form av högt blodtryck som kan bero på till exempel njurskador eller ovanliga hormonella sjukdomar. Vissa läkemedel kan också ge högt blodtryck.

Varför är det farligt?

Förhöjt blodtryck är globalt den enskilt största orsaken till för tidig död. Framför allt ger förhöjt blodtryck en ökad risk för stroke, hjärtsjukdom och njursvikt. Ju högre blodtryck, desto högre är risken. En ökning av övertrycket (systoliskt tryck) på 20 mmHg och en ökning av undertrycket (diastoliskt tryck) på 10 mmHg ger till exempel en dubblerad risk för död genom slaganfall (stroke) eller hjärtsjukdom.

Vad räknas som högt blodtryck?

Gränserna för vad som räknas som förhöjt blodtryck har gradvis sänkts de senaste åren. I Sverige och i de europeiska riktlinjerna räknas ett blodtryck på 140/90 mm Hg eller mer (taget i sittande efter minst 5 minuters vila) som förhöjt. För att ställa diagnosen högt blodtryck krävs flera mätningar, att mätningen utförs korrekt och att blodtrycksmätaren mäter rätt. Om blodtrycket mäts i hemmet räknas ett blodtryck på 135/85 mmHg eller mer som förhöjt. I USA har man nyligen sänkt gränsen för diagnosen högt blodtryck. Hypertoni (förhöjt blodtryck) enligt de amerikanska riktlinjerna är nu lika med ett övertryck på >130 mmHg eller ett undertryck på >80 mmHg, det vill säga lägre gränser jämfört med de svenska och europeiska.

Vem får högt blodtryck?

Högt blodtryck (även kallat hypertoni) är väldigt vanligt och i Sverige har runt 25 % av den vuxna befolkningen ett alltför högt blodtryck. Många som får högt blodtryck har familjemedlemmar som också har högt blodtryck. Högt blodtryck förekommer också ofta hos personer som har andra tillstånd som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom som typ 2 diabetes, övervikt och blodfettsrubbningar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan ovanlig sjukdom eller av läkemedel. P-piller och en del vanliga värktabletter kan ibland ge högt blodtryck. Sömnapnésyndrom (andningsuppehåll under natten) anses vara en vanlig och behandlingsbar orsak till högt blodtryck. Ofta hittar man dock inte någon klar orsak till att en person får hypertoni.

Läs mer från Om högt blodtryck

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till varför man får högt blodtryck

Högt blodtryck är delvis ärftligt och blodtrycket ökar oftast med åldern. Högt blodtryck samvarierar även med vissa sjukdomar samt livsstilsfaktorer.

Läs mer Pil åt höger