Högt blodtryck efter en hjärtinfarkt

A photo of a woman in a t-shirt holding her hands over her heart

Högt blodtryck och hjärtinfarkt

Högt blodtryck är en av de viktigaste påverkbara riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt. Med påverkbar menas att man kan göra något åt den; man kan sänka ett förhöjt blodtryck med mediciner, livsstilsförändringar eller både och. Att få ett högt blodtryck under kontroll är viktigt för alla människor, men särskilt viktigt för den som haft hjärtinfarkt. Av den anledningen brukar de allra flesta som haft hjärtinfarkt behöva ta blodtrycksmediciner under en längre tid. De målvärden man eftersträvar vid blodtrycksbehandling skiljer sig i dagsläget endast marginellt för den som haft hjärtinfarkt jämfört med för andra.

Risk för en andra hjärtinfarkt

Den som har haft en hjärtinfarkt löper statistiskt sett högre risk att få en ny hjärtinfarkt än den som aldrig drabbats. Risken minskar dock betydligt om man förbättrar sin livsstil och är noggrann med att ta de mediciner som ordinerats från en läkare. Det finns många forskningsstudier som visar att den som exempelvis lyckas sluta röka, eller lyckas få lägre kolesterol- och blodtrycksvärden, påtagligt ökar sina chanser att hålla sig frisk många år framöver.

Vad ska man tänka på efter en hjärtinfarkt?

Även om stora framsteg gjorts i vården vid hjärtinfarkt under de gångna decennierna, är det fortfarande en händelse som brukar vända livet upp och ner för de flesta som drabbas. Som patient kommer vissa förändringar att bli aktuella i framtiden.

Det finns ett antal läkemedel som nästan alltid rekommenderas för den som haft hjärtinfarkt, och som brukar förskrivas redan under vårdtiden på sjukhus. Det brukar röra sig om mediciner som verkar blodförtunnande, kolesterolsänkande och blodtryckssänkande. Gränserna för vad som är en acceptabel nivå på kolesterol respektive blodtryck är snävare hos den som haft en hjärtinfarkt än hos den som inte drabbats, och det finns mycket forskning som visar att risken för en ny hjärtinfarkt minskar betydligt om man håller dessa värden under kontroll. Det är alltså mycket viktigt att man följer den läkemedelsbehandling som rekommenderats av läkare. 

Utöver medicinering är det väl känt att den som ändrar sin livsstil har större chans att undvika ny hjärtinfarkt i framtiden, än den som inte gör de livsstilsförändringar som behövs.

Kan man leva som vanligt efter en hjärtinfarkt?

Den övergripande regeln brukar vara att det inte finns några större begränsningar i de aktiviteter man kan ägna sig åt efter en hjärtinfarkt. Aktiviteter som resor, arbete, fysisk aktivitet och annat som förgyller livet brukar alltså inte vara något problem, åtminstone inte när det gått en tid efter infarkten och de första uppföljande kontrollerna gått bra.

Samtidigt så är en hjärtinfarkt ofta en signal om att det kan vara dags att ändra på en del av de levnadsvanor och rutiner som man haft tidigare i livet – så i det hänseendet bör man som patient fundera på om “som vanligt” borde få en annan innebörd i framtiden? Hos många personer kan det hög tid att se över sådant som exempelvis tobaksbruk, kostvanor och hur mycket man rör sig till vardags.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn fungerar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Peter Giesecke, Verksamhetschef

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Vilka är de vanligaste symtomen på högt blodtryck?

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger

Vad orsakar ett högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger