Övervikt, obesitas och dess hälsorisker

Obesitas är en mycket vanlig, försummad och tabubelagd komplex kronisk sjukdom som ofta går i skov.

Tejp och skala

Personer med övervikt och obesitas kan uppleva perioder med viktuppgång och perioder då personen går ner i vikt. Obesitas och övervikt försämrar människors livskvalitet, och ökar risken för en rad allvarliga hälsoproblem, inklusive en förhöjd risk att dö i förtid. 

Vilka hälsorisker kan övervikt och obesitas medföra?

Obesitas är en allvarlig hälsorisk som kan leda till en mängd komplikationer. Bland de mest kända finns hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och typ 2-diabetes. Men listan slutar inte där. Obesitas kan också vara en bidragande faktor till depression, fettlever, ledproblem, infertilitet, gallsten, sömnapné och flera former av cancer.

Det är viktigt att förstå att övervikt och obesitas inte bara påverkar den fysiska hälsan utan också det mentala och emotionella välbefinnandet. Detta breda spektrum av hälsorisker understryker vikten av att man tar itu med sin övervikt och obesitas på ett tidigt stadium. Det kan ske  genom en hälsosam livsstil, professionell medicinsk rådgivning och behandling när det behövs.

Allt fler överviktiga

Andelen personer med övervikt och obesitas har tredubblats bland den vuxna svenska befolkningen sedan 1980-talet. Ökningen är inte begränsad till någon specifik grupp – den påverkar människor oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller socioekonomisk status. Emellertid är det värt att notera att det finns en markant trend där obesitas är vanligare bland individer med sämre socioekonomisk ställning.

Idag har över hälften av den svenska befolkningen av övervikt eller obesitas, med nästan 20% av den vuxna befolkningen som drabbats av obesitas. Det är en utmaning som vi behöver ta på allvar och förstå för att kunna hjälpa personer att gå ner i vikt så de kan åtnjuta en bättre och hälsosammare tillvaro och framtid.  

Vad är BMI?

BMI, eller Body Mass Index, är ett praktiskt verktyg för att snabbt bedöma om din vikt är i balans med din längd. Genom kvoten(kg/m²), får du ett värde som indikerar om du befinner dig inom ett normalt viktintervall, är underviktig, överviktig, eller om du har fetma.

BMI: En nyanserad syn på dess begränsningar

Det är viktigt att förstå att BMI är ett ungefärligt verktyg som inte gör skillnad på muskelmassa och kroppsfett, eller anger var på kroppen fettet är placerat. Ett högt BMI innebär inte per automatik en ohälsosam nivå av kroppsfett. För en mer nyanserad bedömning av hälsorisker är det därför avgörande att också ta hänsyn till andra mått, som midjemåttet. Detta eftersom bukfett är särskilt kopplat till ökade risker för hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsoproblem.

Ditt BMI är
BMI interval och hälsorisker

BMI-värden enligt WHOs klassificering:

 • Undervikt: BMI under 18,5
 • Normalvikt: BMI 18,5–24,9
 • Övervikt: BMI 25–29,9
 • Obesitas klass 1: BMI 30,0–34,9
 • Obesitas klass 2: BMI 35,0–39,9
 • Obesitas klass 3: BMI över 40

Varför drabbas man av övervikt och obesitas? 

Övervikt och obesitas är komplexa tillstånd som beror på en rad olika faktorer. Huvudorsaken är en obalans mellan energiintaget och energiförbrukningen. Personen får alltså i sig mer energi än man förbrukar under en längre period. Denna obalans leder över tid till att personen går upp i vikt. 

I listan nedan finns sammanfattat de olika faktorer som kan bidra till viktuppgång och till att personer med övervikt och obesitas kan ha svårt att gå ner i vikt samt bibehålla en hälsosam vikt.

Primära orsaker till övervikt och obesitas:

 • Energiobalans: En långvarig obalans mellan energiintaget och energiförbrukningen är den primära orsaken till övervikt och obesitas.
 • Genetik: Ärftlighet spelar en betydande roll och kan bidra till ungefär 50% av risken för att utveckla dessa tillstånd. Vissa människor är mer predisponerade för övervikt och obesitas på grund av sina gener.
 • Kostvanor: Konsumtion av kaloririk mat, oregelbundna måltider och ett högt intag av snabbmat eller mindre hälsosamma alternativ bidrar till viktuppgång.
 • Brist på fysisk aktivitet: Stillasittande jobb och otillräcklig motion gör det svårt att förbränna tillräckligt med energi.
 • Psykisk hälsa: Stress, depression och andra psykiska tillstånd kan göra det svårare att upprätthålla en stabil vikt, även med en hälsosam kost och regelbunden motion.
 • Hormonförändringar: Förändringar under livet, som puberteten eller klimakteriet, kan påverka vikten.
 • Åldrande: Med åldern minskar ofta ämnesomsättningen och muskelmassan, vilket kan göra det svårare att kontrollera vikten.
Överviktiga kvinnor som tränar

Sekundära orsaker till övervikt och obesitas:

 • Bakomliggande sjukdomar: Vissa sjukdomar, såsom hypotyreos, Cushing syndrom och polycystiskt ovarialsyndrom, kan leda till viktuppgång genom att påverka ämnesomsättningen.
 • Läkemedel: Många läkemedel, inklusive vissa neuroleptika och antidepressiva läkemedel liksom kortison, vissa blodtryckssänkande läkemedel samt diabetesmediciner såsom insulin kan ge viktuppgång som biverkning.

Att förstå de bakomliggande orsakerna är viktigt för att kunna hjälpa individer som lider av övervikt eller obesitas utifrån de aktuella förutsättningarna och behoven. Strategier för hantering eller förebyggande bör anpassas efter individens unika omständigheter och behov.

Högt blodtryck och dess koppling till övervikt och obesitas

En av de mest framträdande riskfaktorerna för utvecklingen av högt blodtryck är övervikt och obesitas. Överskottsfett, speciellt det som ansamlas runt midjan, ökar risken för högt blodtryck och frisätter inflammatoriska ämnen som negativt påverkar blodkärlen. Övervikt bidrar även till en ökad belastning på hjärtat och det kardiovaskulära systemet, vilket förstärker risken av hypertoni. Denna ökade belastning på hjärtat kan på sikt leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar såsom stroke och hjärtinfarkt.

Gå ner i vikt: Nyckeln till bättre hälsa och vitalitet

Att uppnå en hälsosam kroppsvikt är en investering i din långsiktiga hälsa och vitalitet. Viktnedgång kan leda till en rad positiva hälsoeffekter, inklusive lägre risk för kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Det kan också bidra till att förbättra blodtrycket, kolesterolnivåerna och blodsockerbalansen. Utöver de fysiska fördelarna kan viktnedgång öka ditt psykiska välbefinnande, förbättra självbilden och minska symptomen på depression och ångest. Dessutom kan en lägre kroppsvikt öka din rörlighet och energinivå, vilket gör det lättare att delta i fysiska aktiviteter och njuta av ett mer aktivt liv. Genom att prioritera en hälsosam viktnedgång sätter du en stark grund för en livsstil som präglas av välmående och dynamisk vitalitet.

glad man i gymmet

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Därför är det viktigt att behandla ett högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men farligt Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är en världens största kroniska sjukdomar. […]

Läs mer Pil åt höger

Håll koll på trycket

Den 17 maj 2022, på World Hypertension Day, startade vår informationskampanj som kommer pågå fram till midsommar – ”Håll koll […]

Läs mer Pil åt höger

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vid vårdbesök är det vanligt att man som patient mäter sitt blodtryck någon gång per år, men hur ofta man bör mäta sitt blodtryck beror på en del olika faktorer. Dina blodtrycksvärden och eventuella riskfaktorer avgör hur ofta du bör kontrollera ditt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

3 myter om högt blodtryck

Trots att över 2 miljoner svenskar har högt blodtryck är det få som faktiskt vet vad det innebär. Det är […]

Läs mer Pil åt höger