Användarvillkor

Det är Blodtrycksdoktorn AB som står bakom vårdkonceptet.

Här presenteras de användarvillkor för nyttjande, registrering m.m. som företaget Blodtrycksdoktorn AB, org. nr. 559114-5023, Varvsholmen, Bredbandet 1, 392 30 Kalmar (nedan Blodtrycksdoktorn) tillämpar för tjänsten Blodtrycksdoktorn och som godkänns av dig som användare genom registrering i tjänsten Blodtrycksdoktorn.

Användarens ansvar

För att kunna använda vår tjänst måste du ladda ner vår app Blodtrycksdoktorn. För att få adekvat vård och råd måste du därefter i appen sanningsenligt svara på frågor om din hälsa, dina sjukdomar, nuvarande symptom och läkemedel, som vid ett vanligt läkarbesök. Du kommer också behöva gå och ta urinprov samt blodprover på en av de provtagningsenheter vi samarbetar med.

Om du, under tiden för din vård hos oss, drabbas av akut sjukdom måste annan vårdgivare kontaktas och akutvård sökas. På användarens ansvar ligger också att kontakta Blodtrycksdoktorn om detta sker.

 

Du som användare förbinder dig att:

 • meddela Blodtrycksdoktorn om ändringar av tidigare lämnade uppgifter såsom namn, adress, mailadress, telefonnummer
 • kontinuerligt mäta ditt blodtryck med av Blodtrycksdoktorn AB utsänd blodtrycksmätare enligt de direktiv och rekommendationer som anges från din behandlande doktor. Dessa mätpunkter är avhängiga för att vi ska kunna ge dig korrekt och adekvat vård
 • uppdatera hälsodata och medicinlista i appen
 • så snart som möjligt besvara frågor i chatten från din läkare eller sjuksköterska
 • lämna blodprover när din behandlande läkare bedömer att detta har betydelse för din vård
 • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Blodtrycksdoktorn
 • inte sprida eller på annat sätt överföra data eller information som:
  • gör intrång eller bidrar till intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter
  • du inte, enligt lag eller avtal har rätt att sprida
  • innehåller virus, trojaner eller annan skadlig mjukvara/kod
  • kan skada eller ha negativ effekt på tjänsten

 

Du får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida/app, vare sig helt eller delvis något av innehållet i tjänsten Blodtrycksdoktorn utan att i förväg ha erhållit Blodtrycksdoktorns skriftliga samtycke. Du har ingen äganderätt till material som laddats ned från webbplatsen/appen till din egen dator.

Blodtrycksdoktorns ansvar

Vår behandling är i dagsläget inriktad på högt blodtryck och andra associerade riskfaktorer som påverkar din risk för framtida hjärt-kärlsjukdom. Vi kommer att följa nationella och internationella riktlinjer för behandling. Vi har inte möjlighet att behandla ev. andra sjukdomar som du har förutom högt blodtryck. 

Blodtrycksdoktorn är en registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen samt patientsäkerhetslagen. Blodtrycksdoktorn utför denna tjänst med iakttagande av ovannämnda gällande regelverk.

Blodtrycksdoktorn ansvarar för att rådgivande och förskrivande läkare inom tjänsten innehar giltiga försäkringar samt svensk läkarlegitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av tjänsten.

Blodtrycksdoktorn baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som du lämnat samt de prover som tagits. Blodtrycksdoktorns ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter att de uppgifter du lämnat överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.

Blodtrycksdoktorn ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt regelverket. Blodtrycksdoktorn är inte skyldiga att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig på grund av eventuella fel, dataförluster eller annat avtalsbrott från Blodtrycksdoktorns sida.

Blodtrycksmätaren

Vi skickar en blodtrycksmätare till dig när du färdigställt din profil i appen. Du får låna mätaren utan kostnad så länge du är aktiv patient i vår tjänst.

Uppsägning av tjänsten

Vårdrelationen mellan dig och Blodtrycksdoktorn AB börjar när du registrerar dig i vår app Blodtrycksdoktorn. Från och med då är du patient i vårt vårdkoncept. Om du önskar säga upp vårdrelationen kan du när som helst göra det genom att meddela din vårdgivare i chatten. Den patientinformation som vi då har om dig är vi enligt journaldatalagen skyldiga att spara på ett säkert sätt i minst 10 år från uppsägningsdagen. 

Blodtrycksdoktorn har rätt att avsluta vårdrelationen om användaren inte lever upp till punkterna under Användarens ansvar eller om Blodtrycksdoktorn bedömer att vi inte kan leva upp till punkterna i Blodtrycksdoktorns ansvar

Om din vårdrelation med oss avslutas kan du antingen få en retursedel för att returnera mätaren kostnadsfritt, eller få en faktura för att köpa mätaren. Om returen inte skickas till oss på följande returadress: Blodtrycksdoktorn AB, c/o Logistified AB, Älgerumsvägen 39, 38332 Mönsterås, genereras en faktura till dig 2 månader efter inaktivering. 

Tredjepartsapplikationer

Blodtrycksdoktorn är integrerad med applikationer och tjänster från tredje part (“tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra tjänsten tillgänglig för dig. Dessa tredjepartsapplikationer kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer. Du förstår och accepterar att Blodtrycksdoktorn inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation.

Force majeure

Om fullgörandet och dess följder av Blodtrycksdoktorns åtaganden, enligt användarvillkoren, väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Blodtrycksdoktorn inte kunnat råda över som till exempel: naturkatastrof, eldsvåda, strejk, blixtnedslag, krig, terroristattack, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, allmän arbetskonflikt eller fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör. Med anledning av ovannämnda omständigheter, ska dessa utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Personuppgifter och cookies

Blodtrycksdoktorn behandlar dina personuppgifter och lagrar cookies i enlighet med vad som anges i integritetspolicyn respektive cookiepolicyn. Alla uppgifter vi samlar in blir en del av din journal. Alla uppgifter är sekretessklassade enligt journallagen. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas som en sjukvårdshandling så att inga obehöriga kan ta del av dem.

Kostnader

I normalfallet har du som patient hos Blodtrycksdoktorn 2-4 läkarkontroller per år, beroende på hur väl blodtrycket är reglerat. Patientavgiften är 100 kr för läkarkontroll och receptförnyelse, frikort gäller och avgiften är frikortsgrundande. Vid lån av blodtrycksmätare, användning av appen samt rådgivning med sjuksköterska utgår ingen patientavgift. Oavsett om det blir en patientavgift eller inte så får du inför varje läkarkontroll välja om du vill betala med faktura eller frikort. 

Läs mer om patientavgift här.

Villkorsändring

Blodtrycksdoktorn äger rätt att justera och göra ändringar i användarvillkoren.

Villkorsändringar publiceras på  blodtrycksdoktorn.se  och i appen Blodtrycksdoktorn och blir gällande för dig som användare 30 dagar efter ändring när du använder tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya användarvillkoren.

Tvist

Användarvillkoren ska tillämpas i enlighet med svensk rätt. Eventuellt förekommande tvister, med anledning av villkoren, avgörs av allmän domstol med tingsrätten som första instans. Vid synpunkter på vården har du möjlighet att vända dig till patientnämnden i din region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).